Wiosenna  Promocja

regulamin  

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wiosenna Promocja"

W ramach akcji promocyjnej pod nazwą "Wiosenna Promocja" udzielany jest rabat w wysokości 10% na produkty objęte promocją  wymienione w pkt. 5  niniejszego regulaminu.

2. Organizatorem Promocji jest Ekowiktor Kaliński Krzysztof - Ziębicka 13/5 57-200 Ząbkowice Śląskie nip. 88715324312 Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego ekowiktor.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.04.2021 r.  i  trwa do 14.05.2021 r.  lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt  z zamieszczonych na liście produktów (Lista) dostępnej pod adresem Sklep Online | Kotły Indukcyjne (ekowiktor.pl) w ramach jednej transakcji.

5. Promocja dotyczy wyłącznie kotłów z serii KOMFORT PREMIUM.

6. Rabat naliczany jest od całości zamówienia w którym znajduje się przynajmniej jeden z produktów objętych promocją .

7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów, dostępnych, opublikowanych na stronie

www.ekowiktor.pl/sklep

8. Promocja nie obejmuje kosztów transportu.

9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną w terminie do 30 dni od ich zamówienia.

W wypadku wyczerpania zapasów, zamówienie zostaje anulowane o czym Organizator niezwłocznie powiadamia klienta 

11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail ekowiktor@gmail.com W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.